اعتباربخشی

سیاست های اصلی بیمارستان

این مرکز به عنوان مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی استان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در نظر دارد فعالیتهای خود را در راستای رسیدن به اهداف ،به  ذینفعان که شامل  بیماران و کارکنان  می باشند ، از طریق سیاست های ذیل به انجام برساند .


سیاستهای درمانی، آموزشی و پژوهشی این مرکز به ترتیب :

 • جذب و به کارگیری و توانمند سازی نیروی انسانی 
 • ارتقاء استانداردهای ایمنی بیمار و کارکنان و مدیریت خطا و خطر 
 • خرید دارو از طریق نظام دارویی و فارماکوپه دارویی بیمارستان 
 • تامین ارتقاء سطح سلامت ذینفعان با رعایت حقوق آنها 
 • گسترش و بهینه سازی فضای سبز و فراهم نمودن محیط مناسب و ایمن از طریق پیشگیری ، حذف و یا کاهش مخاطرات
 • برون سپاری طرح های درمانی و تجهیزاتی با هدف ارتقاء کیفیت خدمات
 • افزایش مراجعین از طریق برقراری کلینیک ویژه ، افزایش تخت های فعال ، راه اندازی بخش جدید
 • تنظیم برنامه مالی، پرداخت مطالبات شرکت های خصوصی و با حداکثر تاخیر 3 ماهه 
 • استفاده از تکنولوژی و فن آوری های نوین در عرصه درمان به منظور ارتقاء خدمات درمانی و تشخیصی
 • بهبود مستمر کیفیت آموزش به فرآگیران پزشکی ،پیراپزشکی ، کارکنان و بیماران
 • اختصاص درآمد به انجام پروژه های پژوهشی جهت ارائه راه حل مناسب برای پیشگیری ،تشخیص و درمان بیماری ها