عوامل كليدي موفقيت


عوامل كليدي موفقيت

      کسب  استقلال مالی

      بهبود مستمر خدمات

      افزایش دسترسی جامعه به خدمات مطلوب

      جلب رضایت  بیماران

      جلب رضایت کارکنان

      ارتقاء سطح دانش و مهارتهای کارکنان

      شايستگي هاي بارز( مزيتهاي رقابتي )

      مدیریت نظام مند و نتیجه گرا