ارزشهاي بيمارستاني


   ارزشهاي بيمارستاني

کسب رضایت خالق هستی با:

    تحقق ایمنی بیماران و کارکنان

   رعایت حقوق بیماران ، همراهان ، فراگیران ، اساتید و کارکنان

    رعایت اخلاق حرفه ای

    رضایتمندی اساتید و کارکنان

    رضایتمندی بیماران، همراهان ، فراگیران ، اساتید و کارکنان