رسالت(MISSION) 

ارائه خدمات درمانی ،تشخیصی، مراقبتهاي مبتني بر استانداردها،آموزش و ارزيابي نيروهاي كار آمد با انگيزه ي علمي و توان عملي در جهت بهبود و آرامش مددجويان ،كاهش زمان بستري بيماران ، ترویج فرهنگ ایمنی بیماران در مسیر اهداف بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار با استفاده از امكانات پيشرفته در راستاي تعامل مثبت با دانشگاه علوم پزشکی.