سياست هاي اصلي بيمارستان

 

سیاست های اصلی بیمارستان

این مرکز به عنوان مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی در نظر دارد، همسو با سیاستهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان فعالیتهای خود را در راستای رسیدن به اهداف ، جهت ذینفعان که شامل ، شهروندان، مسئولین استانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، بیماران و کارکنان می باشند ، از طریق سیاست های ذیل به انجام برساند .

 

 

سیاست های درمانی، آموزشی و پژوهشی این مرکز به ترتیب :

 

Ø      افزایش تخت های فعال ، راه اندازی بخش جدید متناسب با نیازهای بیمارستان

 

Ø      جذب و به کارگیری و توانمند سازی نیروی انسانی متخصص

 

Ø      ارتقاء استانداردهای ایمنی بیمار و کارکنان و مدیریت خطا و خطر

 

Ø      استفاده از تکنولوژی و فن آوری های نوین در عرصه درمان به منظور ارتقاء خدمات درمانی و تشخیصی

 

Ø      بهبود مستمر کیفیت آموزش به فرآگیران پزشکی ،پیراپزشکی ، کارکنان و بیماران

 

Ø      ارتقا سیستم های پژوهشی بیمارستان در جهت افزایش کیفیت خدمات

 

Ø      خرید دارو از طریق نظام دارویی و فارماکوپه دارویی بیمارستان

 

Ø      تامین ارتقاء سطح سلامت ذینفعان با رعایت حقوق آنها

 

Ø      برون سپاری طرح های درمانی و تجهیزاتی با هدف ارتقاء کیفیت خدمات و کاهش هزینه

 

Ø      تنظیم برنامه مالی، پرداخت مطالبات شرکت های خصوصی و با حداکثر تاخیر 3 ماهه

 

Ø      گسترش و بهینه سازی فضای سبز و فراهم نمودن محیط مناسب و ایمن از طریق پیشگیری ، حذف و یا کاهش مخاطرات


اعتباربخشی

محتوای مرتبط