كارگاه های آموزشی

1. کارگاه آموزش آشنایی با برنامه عملیاتی کتابخانه های بیمارستانی( سه ماهه دوم سال98)

مدرس: زهره سوری نظامی

تاریخ برگزاری: 98/6/23 ، ساعت 12 الی 14

محتوای آموزشی:

پاورپوینت کارگاه آشنایی با برنامه ی پایش عملیاتی

مستندات:

2. کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه پایش  عملیاتی کتابخانه های بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(سه ماهه اول سال 98)

مدرس: زهره سوری نظامی

تاریخ برگزاری: 98/3/26 ، ساعت 12 الی 14

محتوای آموزشی:پاورپوینت کارگاه آشنایی با برنامه ی پایش عملیاتی

 مستندات:

ت:

3.  کارگاه آموزش نحوه ی آماده سازی وب سایت کتابخانه های اقماری دانشگاه

مدرس: سرکار خانم سوری نظامی

تاریخ برگزاری:97/10/5

4. کارگاه آموزش جستجوی منابع الکترونیک برای اعضای محترم هیئت علمی 

مدرس: دکتر پیام کبیری

تاریخ برگزاری: 97/1/27

محتوای آموزشی:

الف. پاورپوینت Clinical Decision Making Resources

ب. پی دی اف Clinical Decision Making Resources 

 

5. کارگاه آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع (References) برای اعضای محترم هیئت علمی

مدرس: دکتر پیام کبیری

تاریخ برگزاری: 97/1/28

محتوای آموزشی:

الف. پاورپوینت Bibliographic Softwares

ب. پی دی اف EndNote Workshop Schedule

ج. پاورپوینت EndNoteWebPresentation

د. پی دی اف question_databases

ه. پی دی اف Search Workshop

ز. پاورپوینت Search Workshop

ح. پاورپوینت Workshop Slides

 

6. کارگاه آشنایی با سامانه نوپا ویژه اعضای محترم علمی گروه های پایه

مدرس: دکتر پیام کبیری

تاریخ برگزاری: 97/10/30

محتوای آموزشی:

پاورپوینت NOUPA Presentation - 12 Systems

 

7.  کارگاه آشنایی با سامانه نوپا ویژه اعضای محترم علمی گروه های بالینی

مدرس: دکتر پیام کبیری

تاریخ برگزاری: 97/10/30

محتوای آموزشی:

پاورپوینت:  Clinical Effectiveness & Decision Making Resources

   

 

 

 

 

 


کتابخانه بیمارستان علی ابن ابیطالب

محتوای مرتبط