پرسنل کتابخانه

پرسنل کتابخانه:

1.     میترا محرومی                                                                                                                                                                                                                                                                    

 سمت: مسئول کتابخانه

رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناس مدیریت دولتی                                                               

     سابقه ی خدمت: 24 سال؛ کتابخانه های حضرت علی اصغر(ع) زاهدان و کتابخانه بیمارستان امام علی (ع)

           تلفن تماس: 054-33295570-80 داخلی:1132

           ایمیل:m_mahroomi@yahoo.com

 

2.       فهیمه آرام                                                                                                                                                      

سمت: کتابدار

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سابقه ی خدمت: 11 سال؛ کتابخانه بیمارستان امام علی (ع) زاهدان

           تلفن تماس: 054-33295570-80 داخلی:1131

              ایمیل: aram_fahimeh@yahoo.com  

3.       سیده الهام هاشمی بنجار                                                                                                                                

سمت: کتابدار

رشته و مقطع تحصیلی :کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سابقه ی خدمت: 8 سال ؛ کتابخانه بیمارستان بوعلی و کتابخانه بیمارستان امام علی (ع) زاهدان

           تلفن تماس: 054-33295570-80 داخلی:1129

ایمیل: hashemielham2933@gmail.com

 

 

 


کتابخانه بیمارستان علی ابن ابیطالب

محتوای مرتبط