حوزه معاونت

نام گروه کارشناس گروه ارتباط با گروه
گروه داخلی اکرم حمیدی داخلی 1103
گروه جراحی مهلا ستوده داخلی 1109
گروه اطفال معصومه لشکری داخلی 1108
گروه رادیولوژی اسماء دلارامی داخلی 1177
گروه قلب اعظم رضائی داخلی 1550
گروه بیهوشی اعظم رضائی داخلی 1550
گروه نورولوژی عاطفه سربیشه ای داخلی 1548
گروه اورولوژی عاطفه سربیشه ای داخلی 1548