برنامه کلینیک ها

 

برنامه کلینیک بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)

نوبت صبح

کلینیک

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

قلب

دكتررفيع زاده

دكتر رئيسي

دكتريزداني اورعي

بلوري

حيدري مكرر

سجادي

داخلي اعصاب

دكترخسروي

دكترمقتدري

دكتر رامرودي

دكترمقتدري

دكتر خسروي

دكتر رامرودي

ريه

دكتر شهريار

دكتر مولايي

دكتر مومني

دكتر مولايي

دكتر مومني

دكترشهريار

خون وسرطان

-

دكتر هاشمي

-

دكتر مشهدي

-

-

غدد

دكتر حيدري

دكتر كيخوايي

دكتر كيخوايي

-

دكتر حيدري

-

كليه

-

دكتر شهركي

دكتر عليدادي

دكترشهركي

دكتربويا

-

روماتولو‍ژي

-

دكتر صندوقي

-

دكترصندوقي

-

-

عفوني

دكتر مشايي

دكترميرشكاري

دكترمشايي

دكترميرشكاري

دكترمشايي

دكترميرشكاري

جراحي

دكترسيدي

دكترملك نژاد

دكترشيخي

دكترامامي

دكتر خزاعي

دكتر توكلي

اورولو‍ژي

دكترشيبايي

دكترموحد

دكترنيك بخت

دكتر ضمانت يار

دكتر نيك بخت

-

اطفال

دكترنوري

دكترشيخي

دكترشفيقي

دكترصوفي

دكتردهواري

دكترعباسي

آلرژي

دكتر شهرياري

دكتر شهرياري

دكترتيزرو

دكترشهرياري

دكترشهرياري

دكترخزاعي

تغذيه

-

-

كارشناس ارشد تغذيه

دكترمنتظري فر

-

-

بيهوشي

دستياربيهوشي

دستياربيهوشي

دستياربيهوشي

دستياربيهوشي

دستياربيهوشي

دستياربيهوشي

جراحي قلب

-

-

-

-

-

دكتر آزادي

جراحي پلاستيك

دكترعباس نژاد

-

دكتردانش

دكترعباس نژاد

-

-

داخلي

دكترطاهري

دكتركريم كشته

دكترمهين نصرت زهي

دكتركريم كشته

دكترمهين نصرت زهي

دكترطاهري

گوارش

دكتربخشي پور

دكترفضلي

دكترفضلي

-

دكترفضلي

دكترفضلي (يك هفته درميان)

 

 

 

برنامه کلینیک بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)

نوبت عصر

ايام هفته

کلیه

داخلی و ریه

عفونی

شنبه

-

-

 

يكشنبه

دکتر بویا

دكترمومني

 

دوشنبه

-

-

 

سه شنبه

 

دكترمومني

 

چهارشنبه

دكتربويا

-

دکتر میرشکار

پنج شنبه

دكترعليدادي

-

 

 

  

 

 

 

 

 

 

نوبت دهی از طریق:

شماره تماس:   9- 33295586

سامانه اینترنتی: http://zaums.ac.ir/nobat.page

 

 

 

 

 

 

 

 


راهنمای مراجعین

محتوای مرتبط