برنامه کلینیک ها

برنامه کلینیک بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)

نوبت صبح

کلینیک

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

قلب

دكتررفيع زاده

دكتر رئيسي

دکتر حیدری مکرر

دکتر یزدانی

دکتر بلوری

سجادي

داخلي اعصاب

دكترخسروي

دكترمقتدري

دكتر رامرودي

دكترمقتدري

دكتر خسروي

دكتر رامرودي

ريه

دكتر شهریار

دكتر مولایی

دكتر مومني

دكتر مولایی

دكتر مومني

دكتر شهریار

خون وسرطان

-

دكتر هاشمي

-

دكتر مشهدي

-

-

غدد

دكتر حيدري

دكتر كيخوايي

دكتر كيخوايي

-

دكتر حيدري

-

كليه

دکتر علیدادی

دكتر شهركي

دكتر عليدادي

دكترشهركي

دكتربويا

-

روماتولو‍ژي

دکتر کاکایی

دكتر صندوقي

دکتر کاکایی

دكترصندوقي

-

دکتر کاکایی

عفوني

دكتر مشايي ساعت 11ببعد

دكترميرشكاري

دكترمشايي

ساعت 11ببعد

دكترميرشكاري

دكترمشايي

ساعت 11ببعد

دكترميرشكاري

جراحي

دكترسيدي

دکتر دانش

دكترشيخي

دکتر زارعی

دكتر خزاعي

دكتر توكلي

اورولو‍ژي

دكترشيبايي

دكتراشرافی

دکتر کریمی

دكتر ضمانت يار

دكتر اشرافی

دکتر یوسفی

اطفال

دكترنوري

دكترشيخي

دكتریعقوبی

دكتریعقوبی

دكتردهواري

دكترعباسي

آلرژي

دكتر شهرياري )   ساعت 12)

دكتر شهرياري

) ساعت 12)

دكترشهریاری

دكترشهرياري

) ساعت 12)

دكترشهرياري

) ساعت 12)

دكترخزاعي

تغذيه

-

-

كارشناس ارشد تغذيه

دكترمنتظري فر

-

-

بيهوشي

دستياربيهوشي

دستياربيهوشي

دستياربيهوشي

دستياربيهوشي

دستياربيهوشي

دستياربيهوشي

جراحي قلب

-

-

-

-

-

دكتر آزادي

جراحي پلاستيك

دكترعباس نژاد

دکتر دانش

دکتر زارعی

دكترعباس نژاد

دکتر زارعی

دکتر زارعی

دکتر زارعی

داخلي

دكترطاهري

-

-

-

دكترطاهري

 

گوارش

دكتربخشي پور

دكترسیده فاطمه موسوی عمادی

دکتر زیوری

دکتر زیوری

دكترموسوی عمادی

-

پوست

دکتر قائدی

-

دکتر قائدی

-

دکتر قائدی

-

جراح و فک و صورت

دکتر محیطی

-

دکتر محیطی

-

دکتر محیطی

-

طب کار

-

دکتر سالارزهی

-

دکتر سالارزهی

-

دکتر سالارزهی

 

 

             

 

 

تاريخ و ايام هفته

کلینیک زنان

اتاق 3

کلینیک زنان

اتاق 4

یکشنبه1

نوری

عبدالرزاق

دوشنبه2

تیموری

پراچه

سه شنبه3

قاسمی

رخشانی

چهارشنبه4

رضوی

اسماعیل پور

پنجشنبه5

پراچه

 

شنبه7

نوری

رضایی

یکشنبه8

رضوی

نوری

دوشنبه9

تیموری

پراچه

سه شنبه10

قاسمی

رخشانی

چهارشنبه11

رضوی

عبدالرزاق

پنجشنبه12

رضایی

 

شنبه14

نوری

رضایی

یکشنبه15

رضایی

نوری

دوشنبه16

تیموری

پراچه

سه شنبه17

قاسمی

رخشانی

چهارشنبه18

رضوی

عبدالرزاق

پنج شنبه19

اسماعیل پور

 

شنبه21

نوری

رضایی

یکشنبه22

رضوی

نوری

دوشنبه23

تیموری

پراچه

سه شنبه24

قاسمی

رخشانی

چهارشنبه25

رضوی

رضایی

پنج شنبه26

رخشانی

 

شنبه28

نوری

عبدالرزاق

یکشنبه29

رضوی

نوری

دوشنبه30

تیموری

پراچه

 

 

 

                                                                                                                               

نوبت دهی از طریق:  سامانه اینترنتی: http://zaums.ac.ir/nobat.pageشماره تماس:   9- 33295586

 

 

 

 


راهنمای مراجعین

محتوای مرتبط