برنامه کلینیک ها

 
 
برنامه هفتگي حضور متخصصين در شيفت صبح
 
 

ايام هفته

قلب

داخلي اعصاب

ريه

خون- سرطان

غدد

كليه

روماتولو‍ژي

جراح اطفال

شنبه

دکتر رفیع زاده

دكتر خسروی

دكتر شهريار

 

دكتر حيدري

-

 

-

يكشنبه

دكتر رئیسی

دكتر مقتدری

دكتر مولايي

دكتر هاشمي

دكتر كيخوايي

دکتر شهرکی

دكتر صندوقي

-

دوشنبه

دکتر یزدانی اورعی

دكتر رامرودي

دكتر مومني

-

دكتر كيخوايي

دكتر عليدادي

 

-

سه شنبه

دكتر  بلوری

دكتر مقتدری

دكتر مولايي

دكتر مشهدي

-

دكتر شهركي

دكتر صندوقي

-

چهارشنبه

دكتر حیدری مکرر

دكتر  خسروی

دكتر مومني

 

دكتر حيدري

دكتر بويا

 

 

پنج شنبه

دکتر سجادی

دكتر رامرودي

دكتر شهريار

-

 

-

 

-

 
 

ايام هفته

عفوني

جراحي

اورولو‍ژي

اطفال

جراح عروق

ايمنولوژي

 

شنبه

دكتر مشايي(ساعت 11ببعد)

دكتر سیدی

دکتر شیبایی

دكتر نوري

-

دكتر خزاعي

 

يكشنبه

دكتر ميرشكاري

دكتر ملك نژاد

دکتر موحدبا ضمانت یار(یک هفته درمیان)

دکتر شیخی

-

دكتر خزاعي

دوشنبه

دكتر مشايي(ساعت 11ببعد)

دكتر شيخي

دکتر نیک بخت

دکتر شفیقی

 

دكتر خزاعي

 

سه شنبه

دكتر میرشکار

دکتر امامی

دکتر موحدبا ضمانت یار (یک هفته درمیان)

دكتر صوفی (فوق گوارش اطفال )

-

دكتر خزاعي

چهارشنبه

دكتر مشايي(ساعت 11ببعد)

دكتر خزاعي

      دکتر نیک بخت

دكتر دهواری(فوق نوزادان)

 

دكتر خزاعي

 

پنج شنبه

دكتر ميرشكاري

دكتر توکلی

-

دكتر عباسی(فوق نوزادان)

-

دكتر خزاعي

 

 
 
 

ايام هفته

تغذيه

بيهوشي

جراحي قلب

جراحي پلاستيك

داخلي جنرال

گوارش

 

شنبه

-

دستيار  بیهوشی

-

خانم دکتر عباس نژاد

دكتر طاهری

دكتر بخشي پور

 

يكشنبه

-

دستياریهوشی

-

-

دكتر كريم كشته

دکتر فضلی

 

دوشنبه

كارشناس ارشد تغذيه

            دستياربیهوشی                                     

-

دکتر دانش

دكتر مهين نصرت زهي

  دکتر فضلی(ساعت 12)  

                                                       

سه شنبه

دكتر منتظري فر

دستياربیهوشی

-

خانم دكترعباس نژاد

دكتر كريم كشته

-

 

چهارشنبه

-

دستياربیهوشی

-

 

دكتر  مهين نصرت زهي

دکترفضلی

 

پنج شنبه

-

دستياربیهوشی

دكتر آزادي

 

دكتر طاهری

دکتر فضلی (یک هفته در

 

میان)ساعت 12

 
 
 
 
برنامه هفتگي حضور متخصصين در شيفت عصر
 
    

ايام هفته

کلیه

داخلی و ریه

گوارش

عفونی

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

دکتر بویا

دکتر مومنی

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

-

 

 

 

 

سه شنبه

 

دکتر مومنی

 

 

 

 

 

چهارشنبه

دکتر بویا

 

-

دکتر میرشکاری

 

 

 

پنج شنبه

دکتر علیدادی

 

 

 

 

 

 

 

 


راهنمای مراجعین

محتوای مرتبط