برنامه کلینیک ها

 

برنامه هفتگی حضورمتخصصین درشیفت صبح کلینیک ها

 

 

ایام هفته خون وسرطان غدد کلیه روماتولوژی ایمنولوژی
شنبه دکتر هاشمی دکتر حیدری دکتر بویا ---- دکتر خزاعی
یکشنبه ----- دکتر کیخوایی ----- دکتر صندوقی دکترخزاعی
دوشنبه ------ دکتر کیخوایی دکتر علیدادی ----- دکتر خزاعی
سه شنبه دکتر مشهدی ---- دکتر شهرکی دکتر صندوقی دکتر خزاعی
چهارشنبه دکتر مشهدی دکتر حیدری دکتر بویا ----- دکتر خزاعی
پنج شنبه ---- ---- ---- ----- دکتر خزاعی

 

ایام هفته قلب داخلی اعصاب داخلی جنرال گوارش ریه
شنبه دکترکریم لو دکتر مقتدری
دکترشهین نصرت زهی دکتر بخشی پور دکتر شهریار
یکشنبه دکتر بلوری
دکتر امیری فرد دکتر کریم کشته -------
دکتر مولایی
دوشنبه دکترحیدری دکتررامرودی دکترمهین نصرت زهی دکتر  فضلی دکتر مومنی
سه شنبه دکترطلوعی دکتر مقتدری دکتر کریم کشته ------ دکتر مولایی
چهارشنبه دکتررفیع زاده دکتر خسروی دکترشهین نصرت زهی دکتر فضلی دکتر مومنی
پنج شنبه ---- دکتر رامرودی دکترمهین نصرت زهی ----- دکتر شهریار