برنامه کلینیک ها

برنامه کلینیک بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)

نوبت صبح

کلینیک

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

قلب

دكتررفيع زاده

دكتر رئيسي

دکتر حیدری مکرر

دکتر یزدانی

دکتر بلوری

سجادي

داخلي اعصاب

دكترخسروي

دكترمقتدري

دكتر رامرودي

دكترمقتدري

دكتر خسروي

دكتر رامرودي

ريه

دكتر شهریار

دكتر مولایی

دكتر مومني

دكتر مولایی

دكتر مومني

دكتر شهریار

خون وسرطان

-

دكتر هاشمي

-

دكتر مشهدي

-

-

غدد

دكتر حيدري

دكتر كيخوايي

دكتر كيخوايي

-

دكتر حيدري

-

كليه

دکتر علیدادی

دكتر شهركي

دكتر عليدادي

دكترشهركي

دكتربويا

-

روماتولو‍ژي

-

دكتر صندوقي

-

دكترصندوقي

-

-

عفوني

دكتر مشايي ساعت 11ببعد

دكترميرشكاري

دكترمشايي

ساعت 11ببعد

دكترميرشكاري

دكترمشايي

ساعت 11ببعد

دكترميرشكاري

جراحي

دكترسيدي

دکتر دانش

دكترشيخي

دکتر زارعی

دكتر خزاعي

دكتر توكلي

اورولو‍ژي

دكترشيبايي

دكتراشرافی

دکتر کریمی

دكتر ضمانت يار

دكتر نيك بخت

دکتر یوسفی

اطفال

دكترنوري

دكترشيخي

دكترتیزرو

دكترصوفي

دكتردهواري

دكترعباسي

آلرژي

دكتر شهرياري )   ساعت 12)

دكتر شهرياري

) ساعت 12)

دكترتيزرو

دكترشهرياري

) ساعت 12)

دكترشهرياري

) ساعت 12)

دكترخزاعي

تغذيه

-

-

كارشناس ارشد تغذيه

دكترمنتظري فر

-

-

بيهوشي

دستياربيهوشي

دستياربيهوشي

دستياربيهوشي

دستياربيهوشي

دستياربيهوشي

دستياربيهوشي

جراحي قلب

-

-

-

-

-

دكتر آزادي

جراحي پلاستيك

دكترعباس نژاد

دکتر دانش

-

دكترعباس نژاد

دکتر زارعی

-

-

داخلي

دكترطاهري

-

-

-

دكترطاهري

 

گوارش

دكتربخشي پور

دكترسیده فاطمه موسوی عمادی

دکتر زیوری

دکتر زیوری

دكترفضلي

دكترفضلي (يك هفته درميان)ساعت 12

پوست

دکتر قائدی

-

دکتر قائدی

-

دکتر قائدی

-

جراح و فک و صورت

دکتر محیطی

-

دکتر محیطی

-

دکتر محیطی

-

طب کار

-

دکتر سالارزهی

-

دکتر سالارزهی

-

دکتر سالارزهی

 

نوبت دهی از طریق:  سامانه اینترنتی: http://zaums.ac.ir/nobat.pageشماره تماس:   9- 33295586

 

 

برنامه کلینیک بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)

                                                                                                                                                          نوبت صبح

تاريخ و ايام هفته

کلینیک زنان

اتاق 3

کلینیک زنان

اتاق 4

شنبه2

فرزانه

نوري

يكشنبه3

رضوي

نوري

دوشنبه4

تيموري

فرزانه

سه شنبه5

قاسمي

رخشاني

چهارشنبه6

رضوي

عبدالرزاق

پنجشنبه7

عبدالرزاق

-

شنبه9

فرزانه

نوري

يكشنبه10

رضوي

نوري

دوشنبه11

فرزانه

پراچه

سه شنبه12

قاسمي

رخشاني

چهارشنبه13

رضوي

عبدالرزاق

پنجشنبه14

رخشاني

-

شنبه16

نوري

رضايي

يكشنبه 17

رضوي

نوري

دوشنبه18

پراچه

رضايي

سه شنبه19

قاسمي

رخشاني

چهارشنبه20

رضوي

عبدالرزاق

پنجشنبه21

رضايي

-

شنبه23

عبدارزاق

پراچه

يكشنبه24

رضوي

رضايي

دوشنبه25

تيموري

پراچه

سه شنبه26

قاسمي

رخشاني

چهارشنبه27

رضوي

عبدالرزاق

پنجشنبه28

پراچه

-

شنبه30

نوري

رخشاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 


راهنمای مراجعین

محتوای مرتبط