برنامه کلینیک ها

 
 
برنامه هفتگي حضور متخصصين در شيفت صبح
 
 

ايام هفته

قلب

داخلي اعصاب

ريه

خون- سرطان

غدد

كليه

روماتولو‍ژي

جراح اطفال

شنبه

دکتر رفیع زاده

دكتر خسروی

دكتر شهريار

 

دكتر حيدري

-

 

-

يكشنبه

دكتر رئیسی

دكتر مقتدری

دكتر مولايي

دكتر هاشمي

دكتر كيخوايي

دکتر شهرکی

دكتر صندوقي

-

دوشنبه

دکتر یزدانی اورعی

دكتر رامرودي

دكتر مومني

-

دكتر كيخوايي

دكتر عليدادي

 

-

سه شنبه

دكتر  بلوری

دكتر مقتدری

دكتر مولايي

دكتر مشهدي

-

دكتر شهركي

دكتر صندوقي

-

چهارشنبه

دكتر حیدری مکرر

دكتر  خسروی

دكتر مومني

 

دكتر حيدري

دكتر بويا

 

 

پنج شنبه

-

دكتر رامرودي

دكتر شهريار

-

 

-

 

-

 

ايام هفته

عفوني

 

جراحي

اورولو‍ژي

اطفال

جراح عروق

ايمنولوژي

شنبه

دكتر مشايي

 

دكتر سیدی

دکتر شیبایی

دكتر نوري

-

دكتر خزاعي

يكشنبه

دكتر ميرشكاري

 

دكتر ملك نژاد

دکتر موحد

دکتر شیخی

دکتر جلیلی

دكتر خزاعي

دوشنبه

 دکترمشایی

 

دكتر شيخي

-

دکتر شفیقی

 

دكتر خزاعي

سه شنبه

دكتر میرشکار

 

دکتر امامی

دکتر موحد

دكتر صوفی (فوق گوارش اطفال )

دکتر جلیلی

دكتر خزاعي

چهارشنبه

دکترمشایی

 

دكتر خزاعي

-

دكتر دهواری(فوق نوزادان)

 

دكتر خزاعي

پنج شنبه

دكتر ميرشكاري

دكتر توکلی

-

دكتر عباسی(فوق نوزادان)

دکتر جلیلی

دكتر خزاعي

 

ايام هفته

تغذيه

بيهوشي

جراحي قلب

جراحي پلاستيك

داخلي جنرال

گوارش

شنبه

-

دستيار  بیهوشی

-

خانم دکتر عباس نژاد

دكتر طاهری

دكتر بخشي پور

يكشنبه

-

دستياریهوشی

-

-

دكتر كريم كشته

-

دوشنبه

كارشناس ارشد تغذيه

دستياربیهوشی

-

دکتر دانش

دكتر مهين نصرت زهي

دکتر فضلی

سه شنبه

دكتر منتظري‌فر

دستياربیهوشی

-

خانم دكترعباس نژاد

دكتر كريم كشته

-

چهارشنبه

-

دستياربیهوشی

-

 

دكتر  مهين نصرت زهي

دکترفضلی (یک هفته در میان)

پنج شنبه

-

دستياربیهوشی

دكتر آزادي

 

دكتر طاهری

دکتر فضلی (یک هفته در میان)

 

   

 

 

 

 

    

 

برنامه هفتگي حضور متخصصين در شيفت عصر

ايام هفته

کلیه

داخلی و ریه

گوارش

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

دکتر مومنی

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

فضلی

 

 

 

سه شنبه

دکتر بویا

دکتر مومنی

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

فضلی

 

 

 

پنج شنبه

دکتر علیدادی

 

 

 

 

 

 

 


راهنمای مراجعین

محتوای مرتبط