برنامه کلینیک ها

 
 
برنامه هفتگي حضور متخصصين در شيفت صبح
 
 

ايام هفته

قلب

داخلي اعصاب

ريه

خون- سرطان

غدد

كليه

روماتولو‍ژي

جراح اطفال

شنبه

دکتر رفیع زاده

دكتر خسروی

دكتر شهريار

 

دكتر حيدري

-

 

-

يكشنبه

دكتر رئیسی

دكتر مقتدری

دكتر مولايي

دكتر هاشمي

دكتر كيخوايي

دکتر شهرکی

دكتر صندوقي

-

دوشنبه

دکتر یزدانی اورعی

دكتر رامرودي

دكتر مومني

-

دكتر كيخوايي

دكتر عليدادي

 

-

سه شنبه

دكتر  بلوری

دكتر مقتدری

دكتر مولايي

دكتر مشهدي

-

دكتر شهركي

دكتر صندوقي

-

چهارشنبه

دكتر حیدری مکرر

دكتر  خسروی

دكتر مومني

 

دكتر حيدري

دكتر بويا

 

 

پنج شنبه

دکتر سجادی

دكتر رامرودي

دكتر شهريار

-

 

-

 

-

 
 

ايام هفته

عفوني

جراحي

اورولو‍ژي

اطفال

جراح عروق

ايمنولوژي

 

شنبه

دكتر مشايي(ساعت 11ببعد)

دكتر سیدی

دکتر شیبایی

دكتر نوري

-

دكتر خزاعي

 

يكشنبه

دكتر ميرشكاري

دكتر ملك نژاد

دکتر موحدبا ضمانت یار(یک هفته درمیان)

دکتر شیخی

-

دكتر خزاعي

دوشنبه

دكتر مشايي(ساعت 11ببعد)

دكتر شيخي

دکتر نیک بخت

دکتر شفیقی

 

دكتر خزاعي

 

سه شنبه

دكتر میرشکار

دکتر امامی

دکتر موحدبا ضمانت یار (یک هفته درمیان)

دكتر صوفی (فوق گوارش اطفال )

-

دكتر خزاعي

چهارشنبه

دكتر مشايي(ساعت 11ببعد)

دكتر خزاعي

      دکتر نیک بخت

دكتر دهواری(فوق نوزادان)

 

دكتر خزاعي

 

پنج شنبه

دكتر ميرشكاري

دكتر توکلی

-

دكتر عباسی(فوق نوزادان)

-

دكتر خزاعي

 

 
 
 

ايام هفته

تغذيه

بيهوشي

جراحي قلب

جراحي پلاستيك

داخلي جنرال

گوارش

 

شنبه

-

دستيار  بیهوشی

-

خانم دکتر عباس نژاد

دكتر طاهری

دكتر بخشي پور

 

يكشنبه

-

دستياریهوشی

-

-

دكتر كريم كشته

دکتر فضلی

 

دوشنبه

كارشناس ارشد تغذيه

            دستياربیهوشی                                     

-

دکتر دانش

دكتر مهين نصرت زهي

  دکتر فضلی(ساعت 12)  

                                                       

سه شنبه

دكتر منتظري فر

دستياربیهوشی

-

خانم دكترعباس نژاد

دكتر كريم كشته

-

 

چهارشنبه

-

دستياربیهوشی

-

 

دكتر  مهين نصرت زهي

دکترفضلی

 

پنج شنبه

-

دستياربیهوشی

دكتر آزادي

 

دكتر طاهری

دکتر فضلی (یک هفته در

 

میان)ساعت 12

 
 

اصلاحیه   برنامه کاری و کشیک متخصصین زنان و زایمان  -  خردادماه 98

 

 

تاریخ   و ایام هفته

کشیک

کلینیک

 

کلینیک نازایی

کلینیک پریناتولوژی سونوگرافی

اتاق عمل

اتاق عمل عصر

بوعلی

انکال

 

چهارشنبه1

رخشانی

قاسمی- عبدالرزاق

فرزانه

تیموری

تیموری- رضایی

یوسفی

پراچه

عبدالرزاق

پنج شنبه2

نوری

فرزانه

قاسمی

-------

-----

-------

-------

یوسفی

جمعه3

رضایی

-------

------

--------

-------

-------

-------

رخشانی

شنبه4

قاسمی- یوسفی

رخشانی- پراچه

فرزانه

تیموری

تیموری- رضوی

رضایی

نوری

رضوی

یکشنبه5

رضایی

نوری- رضوی

قاسمی

تیموری

رخشانی- پراچه

پراچه

رخشانی

پراچه

دوشنبه6

رخشانی

------

----

-------

------

-------

-----

نوری

سه شنبه7

پراچه

تیموری- نوری

قاسمی

تیموری

سخاور- رضوی

رخشانی

یوسفی

یوسفی

چهارشنبه8

رخشانی

رضوی- قاسمی

---

تیموری

تیموری-عبدالرزاق

عبدالرزاق

رضایی

عبدالرزاق

پنج شنبه9

نوری

رضایی

قاسمی

-----

-------

-------

-------

پراچه

جمعه10

عبدالرزاق

-------

-------

------

-------

-------

-------

رخشانی

شنبه11

نوری

رخشانی- پراچه

------

تیموری

تیموری- رخشانی

پراچه

رضایی

پراچه

یکشنبه12

تیموری- پراچه

نوری- رضایی

قاسمی

تیموری

رضایی- پراچه

رخشانی

عبدالرزاق

قاسمی

دوشنبه13

رخشانی

تیموری- عبدالرزاق

--------

تیموری

قاسمی- نوری

عبدالرزاق

پراچه

رضایی

سه شنبه14

نوری

-------

-------

-------

-------

-------

-------

رخشانی

چهارشنبه15

رضایی

-------

-------

-------

-------

-------

-------

پراچه

پنج شنبه16

اطهرعبدالرزاق

-------

-------

-------

-------

-------

-------

رضایی

جمعه17

پراچه

-------

-------

-------

-------

-------

-------

نوری

شنبه18

یوسفی

رخشانی- پراچه

فرزانه

تیموری

تیموری- رضوی

رضایی

نوری

رضایی

یکشنبه19

رضایی

رضوی- نوری

------

تیموری

فرزانه-یوسفی

پراچه

رخشانی

رضوی

دوشنبه20

رخشانی

تیموری- رضایی

فرزانه

تیموری

پراچه- نوری

یوسفی

پراچه

یوسفی

سه شنبه21

فرزانه- پراچه

تیموری- نوری

------

تیموری

سخاور- رضوی

رضایی

رخشانی

فرزانه

چهارشنبه22

رضایی

رضوی- یوسفی

فرزانه

تیموری

تیموری- رخشانی

رخشانی

یوسفی

نوری

پنج شنبه23

رضوی

فرزانه

-------

--------

-------

-------

-------

تیموری

جمعه24

رضایی

-------

-------

------

-------

-------

--------

رخشانی

شنبه25

قاسمی- عبدالرزاق

رخشانی- پراچه

فرزانه

تیموری

تیموری- رضوی

یوسفی

عبدالرزاق

رضایی

یکشنبه26

یوسفی

رضوی- رضایی

قاسمی

تیموری

فرزانه- پراچه

پراچه

رضایی

قاسمی

دوشنبه27

رضوی

تیموری-عبدالرزاق

فرزانه

تیموری

قاسمی-عبدالرزاق

عبدالرزاق

یوسفی

عبدالرزاق

سه شنبه28

فرزانه- عبدالرزاق

تیموری- یوسفی

قاسمی

تیموری

سخاور- رضوی

رضایی

عبدالرزاق

رخشانی

چهارشنبه29

پراچه

رضوی- قاسمی

فرزانه

تیموری

تیموری- رخشانی

رخشانی

رضایی

فرزانه

پنج شنبه30

عبدالرزاق

فرزانه

قاسمی

------

-------

-------

-------

عبدالرزاق

جمعه 31

اطهر عبدالرزاق

------

-------

------

-------

-------

-------

رضایی

 

 

 

 

 
برنامه هفتگي حضور متخصصين در شيفت عصر
 
    

ايام هفته

کلیه

داخلی و ریه

گوارش

عفونی

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

دکتر بویا

دکتر مومنی

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

-

 

 

 

 

سه شنبه

 

دکتر مومنی

 

 

 

 

 

چهارشنبه

دکتر بویا

 

-

دکتر میرشکاری

 

 

 

پنج شنبه

دکتر علیدادی

 

 

 

 

 

 

 

 


راهنمای مراجعین

محتوای مرتبط