تلفن های ضروری

برای تماس از خارج بیمارستان شماره تماس 33295575را شماره گیری فرمائید.

 نام واحد
 شماره داخلی
 اورژانس  1470-1471
 دفترپرستاری  1171
 واحدرسیدگی به شکایات
 1250
 مددکاری  1141
 حوزه سرپرستی
 1401-1402
 پذیرش 1311
 روابط عمومی 1500


راهنمای مراجعین

محتوای مرتبط