مدیرپرستاری
سوابق تحصیلی:

1-کارشناسی ارشد پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

2-کارشناس پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان


سمت های اجرایی:

1-مدیر خدمات پرستاری

2-سوپروایزرآموزشی

3-کارشناس مسئول ایمنی بیمار

4-کارشناس مسئول حاکمیت بالینی

5-سرپرستار


حوزه مدیریت

محتوای مرتبط