معاون پشتیبانی

نام و نام خانوادگی:   حسینعلی میری


سوابق تحصیلی:

1


سوابق کاری:

1


حوزه مدیریت

محتوای مرتبط