معاون پشتیبانی


 

سیدامیرموسوی

سمت:معاون پشتیبانی


سوابق تحصیلی:

1-لیسانس پرستاری

2-کارشناسی ارشد روان شناسی

3-گذراندن دوره ویژه پرفیوژن در بیمارستان شهید رجایی تهران


سوابق کاری:

1-پرستار بخش اورژانس چابهار(ازسال 1381لغایت 1384)

2-پرستار بخش ICUبیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان (ازسال 1387لغایت 1389)

3-سوپروایزر بخش های ویژه اورژانس (ازسال 1389لغایت 1392)

4-سوپروایزر بالینی-پرفیوژنیست اتاق عمل (ازسال 1392لغایت 1394)


حوزه مدیریت

محتوای مرتبط