معاون آموزشی

                            معاونت آموزشی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)                                            

 

نام و نام خانوادگی: دکتر عبدالباسط ملک نژاد

 

 

سوابق تحصیلی:

 1) پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از سال 76 لغایت 83

2)دوره تخصصی جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از سال 90 لغایت 94


حوزه مدیریت

محتوای مرتبط