معاون آموزشی

                 

معاون آموزشی بیمارستان:

  دکتر فرشاد شیبایی مقدم


        متخصص ارولوژی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی زاھدان

 

تحصیلات:
١٣٩١- -1 دوره پزشکی عمومی : دانشگاه علوم پزشکی تھران، ١٣٨٣
١٣٩۵- -2 دوره تخصص : دانشگاه علوم پزشکی تھران، ١٣٩١

 

عضویت در انجمن ھای علمی:
-1 انجمن ارولوژی ایران ، ١٣٩۵ تا کنون
-2 انجمن ارولوژی اروپا، ١٣٩۵ تا کنون


حوزه مدیریت

محتوای مرتبط