معاون آموزشی

معاونت آموزشی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

دکتر حامد امیری فرد متخصص نورولوژی ( بیماریهای مغز و اعصاب)

معاون آموزشی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)محتوای مرتبط