معاون درمان

معاونت درمان بیمارستان

دکتر علی علیدادی فوق تخصص نفرولوژی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان


   


حوزه مدیریت

محتوای مرتبط