ریاست بیمارستان

ریاست بیمارستان 

 نام نام خانوادگی: دکتر خلیل سلوکی


بورد تخصصی بیهوشی

 

 

سوابق اجرایی :

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی (اورژانس 115) زابل

رئیس بیمارستان امام خمینی زابل

رئیس دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی زابل

معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زابل

سوابق آموزشی:

تدریس در دانشکده دامپزشکی زابل (درس قیزیک، ایمنی بهداشت،کمکهای اولیه،تنظیم خانواده)

تدریس در دانشگاه علوم پزشکی زابل (دروس فوریتهای پزشکی داخلی،فرآیند عملیات و اطلاعات فنی،حمل بیمار،ارتباطات)

تدریس در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (دروس بیماریهای داخلی و جراحی ،احیا قلبی ریوی پیشرفته،تهویه مکانیکی)

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


حوزه مدیریت

محتوای مرتبط