ریاست بیمارستان

ریاست بیمارستان 

دکتر محمدکاظم مومنی فوق تخصصی داخلی ریه

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

سوابق اجرایی :

نوع شغل سوابق شروع خاتمه
پزشک عمومی شبکه بهداشت و درمان سراوان 1375 1377
پزشک عمومی بهزیستی مشهد 1377 1379
پزشک متخصص داخلی بیمارستان رازی سراوان 1383 1390
رئیس نظام پزشکی سراوان 1387 1391
رئیس بیمارستان سراوان 1389 1391
عضو هیئت علمی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان 1391 ----
مسئول آموزش پزشکان عمومی گروه داخلی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان 1391 1392
مسئول برنامه دستیاری گروه داخلی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان 1394 ----
معاون درمان بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان 1395 1396
ریاست بیمارستان بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان 1397  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


حوزه مدیریت

محتوای مرتبط