اهداف كلان

اهداف كلان

         ارتقاء کیفیت خدمات  آموزشی ( اعتبار بخشی بیمارستانهای آموزشی)

         جلب رضایتمندی مشتریان و نمایندگان جامعه ( ذینفعان بیرونی )


معرفي بيمارستان

محتوای مرتبط