عوامل كليدي موفقيت

عوامل كليدي موفقيت

  • کسب  استقلال مالی
  •   بهبود مستمر خدمات
  •   افزایش دسترسی جامعه به خدمات مطلوب
  •   جلب رضایت  بیماران
  •   ارتقاء سطح دانش و مهارتهای کارکنان
  •   شايستگي هاي بارز( مزيتهاي رقابتي )
  •   مدیریت نظام مند و نتیجه گرا

معرفي بيمارستان

محتوای مرتبط