ارزشهاي بيمارستاني

   ارزشهاي بيمارستاني

کسب رضایت خالق هستی با:

  •     تحقق ایمنی بیماران و کارکنان
  •    رعایت حقوق بیماران ، همراهان ، فراگیران ، اساتید و کارکنان
  •     رعایت اخلاق حرفه ای
  •     رضایتمندی اساتید و کارکنان
  •     رضایتمندی بیماران، همراهان ، فراگیران ، اساتید و کارکنان

معرفي بيمارستان

محتوای مرتبط