ماموريت بيمارستان

 ماموريت بيمارستان

      خانواده بزرگ بیمارستان علی ابن ابیطالب با ارائه خدمات تشخیصی، مراقبتی، درمانی به بیماران و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به فراگیران علوم پزشکی بر آنست  تا به مراجعین خود مطلوبترین خدمت را در سطح استانداردهای ملی و بین المللی ارائه دهد.


معرفي بيمارستان

محتوای مرتبط