دورنما

دور نما:((VISION

بيمارستان علي ابن ابيطالب(ع) زاهدان قصد دارد در4سال آينده به عنوان بیمارستان پيشرو در حاکمیت بالینی با رویکرد ایمنی بیمار با بكار گيري علم و تحقيق در تامين ،حفظ وارتقاء سلامت مددجويان وآموزش پرسنل در مسیر بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیماران سهم بسزايي داشته باشد.


معرفي بيمارستان

محتوای مرتبط