معرفي بيمارستان

تاريخ راه اندازي و افتتاح: 9 شهريور ماه 1383

تعداد تختهاي بيمارستاني شامل : 540تخت

 کادر مديريت بيمارستان در حال حاضر :

 

     دکتر محمدعلی مشهدی: رياست بيمارستان

دكتر دهواری: معاونت آموزسي

دكتر محمدکاظم مومنی: معاونت درمان

حسين دلارامي : معاونت توسعه

دکترشهاب الدین مشائی : معاونت پشتیبانی

 


محتوای مرتبط