1397/07/22
بازگشت دستگاه پرتو درمانی بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) به چرخه خدمت
دستگاه پرتو درمانی بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان که بدلیل نقص فنی از کار افتاده بود در کمتر از پنج روز، راه اندازی و از شیفت عصر امروز در چرخه خدمت قرار گرفت. ب
1397/06/15
انجام عمل موفقیت آمیز پیوند کلیه در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان
انجام عمل موفقیت آمیز پیوند کلیه در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان